در مراسم افتتاح کارخانه نوآوری آزادی : مقاومت زمینه را برای مذاکره می سازد و مذاکره از مقاومت بهره برداری می کند و اینها با هم منافاتی ندارند

سه شنبه 14 آبان 1398 - 13:16

شناسه خبر: 112088