در نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا) : ایران به عنوان یک نقش آفرین کلیدی در منطقه، برای تدوین و تصویب سازوکارهای دوجانبه و چندجانبه سیاسی و امنیتی آماده است

شنبه 25 خرداد 1398 - 16:27

شناسه خبر: 110082