در جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به 4 وزیر پیشنهادی : وزیران حداقل باید روزانه 14 ساعت کار کنند

شنبه 5 آبان 1397 - 20:57

شناسه خبر: 106683