با مخالفت اعضا موضوع ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با موضوع عدم اشاعه برگزار شد /در این جلسه نیز روشن شد که آمریکا تنهاست و همه کشورها از برجام حمایت کرده و با لحن مستقیم یا غیر مستقیم اقدام آمریکا را نادرست دانستند.

پنحشنبه 5 مهر 1397 - 00:38

شناسه خبر: 106338