برای قدرت دفاعی مذاکره نخواهیم کرد/ هر چه برای دفاع بخواهیم، بدست قدرتمند جوانان تامین می کنیم و از احدی اجازه نخواهیم گرفت

چهارشنبه 9 اسفند 1396 - 16:11

شناسه خبر: 103222